BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

5 tháng 12, 2016

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: THS. NGUYỄN ĐÌNH HẢI

 • Phụ trách công tác đào tạo đại học, các lớp ngắn hạn thuộc lĩnh vực KN, KHCT, PTNT, kỹ năng mềm.
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học sinh viên,
 • Phối hợp với Viện trưởng chỉ đạo các bộ môn, phòng, trung tâm khai thác đề tài, dự án, tư vấn, chuyển giao công nghệ.
 • Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.
 • Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
 • Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên); phối hợp công tác với Công đoàn Viện; công tác văn thể Viện.
 • Phụ trách công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế, vệ sinh, cảnh quan môi trường Viện; phòng, chống cháy nổ.
 • Phụ trách các đề tài, dự án có liên quan đến lĩnh vực khoa học cây trồng, khuyến nông, phát triển nông thôn.
 • Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra.
 • Phụ trách công tác HSSV;
 • Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Viện; công tác tuyên truyền, quảng bá, tuyển sinh, trực tiếp phụ trách trang Web của Viện.
 • Phụ trách Bộ môn Khuyến nông và KHCT, Trung tâm tư vấn và CGCN.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công

Chia sẻ