Phó Viện trưởng - ThS. Nguyễn Đình Hải

14 tháng 5, 2018

1. Vị trí đề xuất: Chuyên gia NC Phát triển và Đào tạo

2.   Tên của Công ty: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

3.   Tên của Chuyên gia: Ts. Nguyễn Đình Hải                                                                        

4.   Ngày tháng năm sinh:  Ngày 07 tháng 05 năm 1973  Tôn giáo: Không                             

5.   Đào tạo:

5.1 Đại học:

Tên trường: Đại học Lâm nghiệp

Bằng Được cấp: Chuyên ngành Lâm sinh

Ngày cấp bằng: Năm 1995

5.2 Cao học:

Tên trường: Đại học Lâm nghiệp

Bằng được cấp: Chuyên nghành Lâm sinh

Ngày cấp bằng: Năm 1997

5.3 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ

Tên trường: Đại Học Quốc Gia Seoul , Hàn Quốc

Bằng được cấp: Lâm nghiệp

Ngày cấp bằng: Năm 2007

6.   Thành viên của hiệp hội chuyên môn

7.   Đào tạo khác:

8.   Kinh nghiệm làm việc ở các quốc gia:

9.   Ngoại ngữ: Tiếng Anh

      - Nói: Tốt

      - Đọc: Tốt

      - Viết: Tốt

10. Quá trình làm việc  [Bắt đầu với vị trí công tác hiện tại, liệt kê tất cả các công việc chuyên gia đã từng làm trước đây tại mỗi vị trí công tác kể từ lúc tốt nghiệp theo thứ tự ngược thời gian (xem mẫu dưới đây):

Từ [năm]: 1995  Tới [năm]:  Nay (2011)

Tổ chức/đơn vị tuyển dụng: Đại học lâm nghiệp Việt Nam

Vị trí công tác:       Phó CN Khoa Lâm học

Giảng viên: Phụ trách môn Lâm nghiệp cộng đồng; Phương pháp khuyến nông khuyến lâm; lâm nghiệp xã hội....

11. Các công việc đã thực hiện có thể minh hoạ rõ nhất năng lực đảm trách nhiệm vụ được giao

-Tham gia "Chương trình hỗ trợ LNXH" thuộc chương trình SFSP

Năm thực hiện: 1997 - 2002

-Tham gia dự án "Tạo lập khu vực phòng hộ tài nguyên rừng sử dụng sinh thái cảnh quan" thuộc chương trình SFSP

Năm thực hiện: 2001

-Tham gia dự án "Phát triển kinh tế xã hội để thay thế canh tác cây thuốc phiện huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2" thuộc chương trình SFSP

Năm thực hiện: 1999 – 2002

-Tham gia chương trình: "Chương trình ASIA LINK – Phát triển khung chương trình đào tào và sử dụng bền vững LSNG"

Năm thực hiện: 2007 -2011

-Tham gia dự án "Quản lý lưu vực nước có sự tham gia tại Hoành Bồ - Quảng Ninh."

Năm thực hiện: 1999 -2001

-Tham gia dự án "Dự án GTZ – Đánh giá nhu cầu đào tạo KNKL tại hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La"

Năm thực hiện: 2009 -2010

-Tham gia dự án: "Dự án KFW – Đánh giá khả năng của đội ngũ cán bộ hiện trường và mạng lưới KNKL tại Sơn La và Hòa Bình"

Năm thực hiện: 2009

-Tham gia dự án: "Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên"

Năm thực hiện: 2007 – 2008

-Tham gia dự án: "Trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch tại Huyện Cao Phong – Hòa Bình" Theo chương trình CDM

Năm thực hiện: 2007 – 2009

Tham gia dự án: "Đánh giá tổng hợp tác động của chính sách giao đất giao rừng về khía cạnh là một công cụ để cải thiện đời sống của người dân nghèo và nâng cao chất lượng rừng, qua đó đưa ra đề xuất về cải thiện chính sách"   Tropenbos International vietnam

 Năm thực hiện: 2009 – 2010

Tham gia dự án: "Phân tích tác động của việc giao đất giao rừng đối với tình hình đa dạng sinh học, tài nguyên rừng và dịch vụ môi trường" Tropenbos International vietnam

Năm thực hiện: 2009 – 2010

Tham gia dự án: "Xác định và xây dựng những lựa chọn sinh kế mới để giảm nghèo cho các hộ gia đình có đời sống phụ thuộc rừng." "  Tropenbos International vietnam

 

Năm thực hiện: 2010 – 2011

 

 "XÁC ĐỊNH MỨC THU, ĐỐI TƯỢNG THU VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGUỒN THU BẮT BUỘC CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CẤP TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 05/2008/NĐ-CP VỀ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG " GIZ

Năm thực hiện: 2012 – 2013

"ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG VÀ GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN" 3PAD

 'Khảo sát sự phân bố động thực vật, đánh giá, và cảnh quan tiềm năng nhằm phát triển du lịch sinh thái của Khu bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ ' 3PAD

Năm thực hiện: 2013 – 2013

Curriculum Vitae (CV) 

1. PROPOSED POSITION:

2. NAME OF FIRM: VIETNAM FORESTRY UNIVERSITY

 

3. FULL NAME      : 

DETAILED CONTACT     : NGUYEN DINH HAI

 Mr.Nguyen Dinh Hai 

Vice Dean-Silviculture Faculty

 Vietnam Forestry University 

Xuan Mai Town - Chuong My District - Ha Noi City VIET NAM

Tel: +84(04)33608422 Mobile: 0904.894.566 Fax: +84(04)840.540 / 063

E-mail: dinhhain@gmail.com  , Website: www.vfu.edu.vn 

 

4. DATE OF BIRTH: 7 - 5 - 1973 CITIZENSHIP: Vietnamese

 

5. EDUCATION • 2006: Ph.D of Forestry, Seoul National University, Korea;

• 1997: M.Sc of Forestry, Forestry University of Vietnam;

• 1995: B.Sc in Silviculture, Forestry University of Vietnam;

6. MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS: N/A

7. OTHER TRAINING: • Planning instruments for sustainable management of forestry resources in Lao PDR and Vietnam (3 weeks);

• Methods and instruments of community – based land use planning in Vietnam and Lao PDR (3 weeks);

• Participatory land use planning (Germany);

• Facilitation skills course;

• Participatory rural appraisal;

• Learner centered teaching method;

• International certificates on Community forest management, Thailand (6 months);

• Training on TNA

8. COUNTRIES OF WORK EXPERIENCE Vietnam 

 

 

 

9. LANGUAGE Language      Speaking Reading Writing

English Good Good Good

Vietnamese Native Native Native

 

10. EMPLOYMENT RECORD

FROM: 1997

 

TO: Up to now

EMPLOYER: Vietnam Forestry University

 

POSITIONS HELD: Vice Head of Scientific management and International Cooperation Division (2006- 2008)

Vice dean Silviculture Faculty  (2008 –Now)

Lecturer and Researcher  (1997- Now)

DESCRIPTION OF DUTIES • Carrying out Participatory rural appraisal

• Being in charge of Monitoring and Evaluation

• Developing the Village Planning

• Developing Land use planning 

• Getting involved in Rural development and planning 

• Implementing CDM project and Environment  

• Getting involved in Forest & sustainable development

• Getting involved in Forest planning and land allocation  

• Getting involved in Forest management  

 

 

11. DETAILED TASKS ASSIGNED 12. WORK UNDERTAKEN WHICH BEST ILLUSTRATES CAPABILITY TO HANDLE THE  TASKS ASSIGNED

Name of assignment or project: Preparing all field work method

TNA Planning and implementation 

Participatory Curriculum Development

 

 

Year: 1997 - 2002

Location: Thai Nguyen, Ha Tay, Hoa Binh, Hue, Tay Nguyen, Ho Chi Minh City and Ha Noi

 

Client: Social Forestry Support Programme 

Main project features: Development of community forestry participation to be effective.

Positions held: Consultant

Activities performed: Preparing all field work method

TNA Planning and implementation 

Participatory Curriculum Development

 

Name of assignment or project: Adoc and via project action plan

Year: 2006-2008

Location: Thai Nguyen

Client: ADOC E-School

Main project features: Development of training plan, monitoring, evaluation and to be use of effective facilities.

Positions held: Project staff

Activities performed: Development of training plan, monitoring, evaluation and facility maintenance

 

Name of assignment or project: Investment in equipment for laboratories of scientific-Forestry

Year: 2006

Location: Viet nam

Client: Vietnam Forestry University

Main project features: Service of learning, scientific research by students and teachers

Positions held: Member

Activities performed: Check the installation location to meet technical requirements

Check the specifications of the devices

Supervising the installation and operation of equipment

Writing report 

 

Name of assignment or project: Transfer of Technology and Rural Development project in Ngan son district, Caobang province.

 

Year: 1996

Location: Cao Bang Viet nam

Client: Vietnam Gov.

Main project features: Development and application of techniques and technologies of rural development projects in Ngan son district, Caobang province

Positions held: Deputy Team leader 

Activities performed: Technical supports in agro forestry and management of working team

 

 

Name of assignment or project: Protected Areas Resources Conservation (PARC) project in Ba Be district, Bac Kan province and Na Hang district, Tuyen Quang province

Year: 2001

Location: Tuyen Quang, Viet nam

Client: Scott Wilson Asia-Pacific

 

Main project features: Protect and enhance conservation areas and nature conservation in Ba Be district, Bac Kan province and Na Hang district, Tuyen Quang province

Positions held: Forestry national consultant

 

Activities performed: Development of forestry strategy in core and buffer area of Ba Be National Park and Na Hang Nature Reserve,

Name of assignment or project: Study on measures to ensure sustainable management of protection forests established by Japanese grant aidw

Year: 2006-2007

Location: Quang Nam, Phu Yen

Client: JICA

Main project features: This project was to recommend detailed practical measures that shall be implemented by department of agriculture and rural development and the local communities in order to ensure the management of the protection forests in a sustainable manner, and to document lessons learned from the implementation arrangement, and post-implementation management for improvement of similar projects in the future.

Prepare the Final Report.

 

Positions held: Deputy Team Leader

Name of assignment or project: Watershed management involvement in Hoanh Bo, Quang Ninh

Year: 1999 -2001

Location: Hoanh Bo, Quang Ninh

Client:

Main project features: Watershed management 

Positions held: Consultant

Activities performed: Prepare the Final Report.

Writing report.

Name of assignment or project: GTZ Project - Training needs Assessment on agricultural extension in the two provinces of Hoa Binh and Son La

Year: 2009 -2010

Location: Hoa Binh, Son La

Client: GTZ

Main project features: Development of training agricultural extension 

Positions held: Consultant

Activities performed: Method of assessment of training needs forestry extension staff.

Preparation of completion report.

Name of assignment or project: KFW Project - Assessment of the ability of field staff and extension network extension in Son La and Hoa Binh

Year: 2009

Location: Son La, Hoa Binh

Client: KFW

Main project features: Improving qualifications for forestry extension staff in the project area.

Positions held: Member

Activities performed: Investigation, interviewing staff forestry extension is available at the Son La, Hoa Binh

Name of assignment or project: Rresearch on policy support for agriculture and forestry production ethnic minorities in the province of Hoa Binh, Son La and Dien Bien

Year: 2007 -2008

Location: Hoa Binh, Son La, Dien Bien

Client:

Main project features: Research and implementation of policies to support development and production activities of agriculture and forestry

Positions held: Member

Activities performed: Writing report

Name of assignment or project: Clean development mechanism in Cao Phong District, Hoa Binh province

Year: 2007 - 2009

Location: Hoa Binh

Client: CDM

Main project features: Forest plantation under the clean development mechanism

Positions held: Consultant

Activities performed: Provide technical and planting methods 

Name of assignment or project: Integrated assessment of the impact of land allocation policies in terms of a tool to improve the lives of poor people and improve the quality of forests, which offer suggestions on improving policies

Year: 2009 - 2010

Location: Hue, quang tri ,Vietnam

Client: Tropenbos International vietnam

Main project features: To improve policy on land allocated 

Positions held: Consultant

Activities performed: Method of assessing the impact of land policies and forests to people's lives and quality of forest

Name of assignment or project: Analyzing the impact of land allocation on biodiversity, forest resources and environmental services

Year: 2009 - 2010

Location: Hue, Quang tri,Vietnam

Client: Tropenbos International vietnam

 

Main project features: Impacts of land allocation to the situation of biodiversity, forest resources and services

 

Positions held: Consultant

Activities performed:

Name of assignment or project: Identify and develop new livelihood options for poverty reduction for households with forest dependent life

Year: 2010 - 2011

Location: Hue,Vietnam

Client: Tropenbos International vietnam

Main project features: Construction, new livelihood options to reduce poverty for households dependent on forest.

Positions held: Consultant.

Name of assignment or project: Method of determining and evaluating the appropriate of the new livelihood.

 

Name of assignment or project: Training on PTD , FFS, PRA, RRA and Communications skill 

Year: 2010-2011

Location: Nha Trang, Hoanh Bo, Do son 

Client: VFF, HELVETAS

Positions held: Lecturer 

Name of assignment or project: Environmental (Mangrove) Compliance Inspection and Monitoring

 

Year: 2011-2012

Location: Mong Duong, Cam Pha, Quang Ninh

Client: Mong Duong 1 Thermal Power Plant;

Center for Environmental Monitoring and Analysis 

Department of natural resources and 

Environment of Quang Ninh Province. Department of natural resources and 

 

Positions held: Mangrove Planting specialist 

Name of assignment or project: Programme for the Promotion of Sustainable Forest Management, Processing Trading and Marketing of Important Forest Products

Year: 2012-2013

Location: Hoabinh, Nghe an, Binh phuoc

Client: Vietnamese – German Forestry Programme

Positions held: National Consultancy 

 

 

 

I, the undersigned, certify to the best of my knowledge and belief that:

(i) This CV correctly describes my qualifications and my experience.

(ii) I am not employed by the Executing /Implementing Agency. 

(iii) I am not in regular full-time employment with the Sub-Consultant.

 (v) I am committed to undertake the assignment within the validity of Proposal.

(vi) I am not part of the team who wrote the terms of reference for this consulting services assignment.

I understand that any willful misstatement described herein may lead to my disqualification or dismissal, if engaged.

    NGUYEN DINH HAI Date:   25/04/2014            

    Day/Month/Year

 

 

 

 

 


Chia sẻ