Cán bộ Cán bộ

VIỆN TRƯỞNG: TS. NGUYỄN BÁ LONG

5 tháng 12, 2016

TS. Nguyễn Bá Long

Địa  chỉ: Phòng 128, Toà nhà A3 - Viện Quản lý Đất đai - Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Phone : 024.329.393.13   Mobil: 0912.095029       E-mail:  longnb@vfu.edu.vn

Fax: 024.338.400.63

Giảng viên: Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai

Đào tạo:

- Kỹ sư Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1998)

- Thạc sỹ Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2005)

- Tiến sỹ Quản lý đất đai - Hoạc viện Nông nghiệp việt Nam (2017)

Chức vụ: Viện trưởng - Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, 2017

Công bố khoa học:

 1. Đặng Tiến Sỹ, Đỗ Thị Tám, Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Bá Long (2018). Tác động của chính sách đất đai đến thu nhập và mức sống của người dân: trường hợp nghiên cứu tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, số 3/2018, trang 113-120.
 2. Đỗ Thị Tám, Vũ Thị Xuân, Trịnh Xuân Hạnh, Nguyễn Bá Long (2018). Đánh giá công tác thu hồi đất, giao đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, số 3/2018, trang 121-128.

 3. Nguyễn Bá Long (2017). Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.Tạp chí  Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, tập 58, kỳ 6, tháng 12-2017, tr 42-49. Hà Nội.
 4. Nguyễn Bá Long, Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Ích Tân (2014), Kết quả chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008-2013 và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 8 năm 2014.
 5. Nguyễn Bá Long, Hoàng Phương Tú, Phạm Thanh Quế (2014), Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số thứ 8 năm 2014, Hà Nội.
 6. Phạm Thanh Quế, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Kiều Oanh (2014), Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Thái Thụy,tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số thứ 7 năm 2014, Hà Nội.
 7. Nguyễn Bá Long, Nguyễn Phúc Yên, Phạm Thị Huyền, Ngô Thị Thùy Linh, Lê  Thị Thảo (2013), Kết quả thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, số 4 năm 2013, Hà Nội.
 8. Nguyễn Bá Long, Bùi Quang Xuân, Lê Huy Bắc, Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Ích Tân (2013), Kết quả nghiên cứu phân loại và đặc điểm chất lượng đất nông nghiệp của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng theo phương pháp của FAO-UNESCO - WRB, Tạp chí NN và PTNT, số 221 năm 2013, Hà Nội, 2013.
 9. Nguyễn Bá Long (2009), Kinh nghiệm quản lý và sử dụng đất nương rẫy ở miền núi , Chuyên san Kiến thức truyền thống trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, TK – Mạng lưới TK – Quỹ môi trường toàn cầu, 2009.
 10. Nguyễn Bá Long, Tô Quang Tin, Nguyễn Thị Hải Ninh (2009), Đánh giá tác động của chuyển đổi ruộng đất đến công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 29 năm 2009, Hà Nội, 2009.
 11. Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Hảo, Cao Đại Nghĩa (2007), Giải pháp giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi tại Cụm Công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, Tạp chí NN và PTNT, số 107, kỳ 1 – tháng 5 năm 2007, Hà Nội, 2007.
 12. Nguyễn Bá Long (2006), Hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất ngập nước vùng đầm Vạc, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí NN và PTNT, số 89, kỳ 1 – tháng 8 năm 2006, Hà Nội, 2006.
 13. Nguyễn Bá Long (2006), Kinh nghiệm giải quyết xung đột vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, Tạp chí NN và PTNT, số 80, kỳ 2 – tháng 3 năm 2006, Hà Nội, 2006.
 14. Nguyễn Bá Long (2005), Giải pháp quản lý xung đột môi trường trong quản lý và sử dụng tài nguyên nước tại tỉnh Vĩnh Phúc, Kết quả nghiên cứu các đề án VNRRP - Tóm tắt báo cáo khoa học, tập 5 – Chương trình nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan, Hà Nội.

Kinh nghiệm:

- Quản lý Nhà nước về đất đai.

- Đánh giá đất đai, sử dụng đất bền vững.

- Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch nông nghiệp.

Hướng nghiên cứu, hướng làm khoá luận, chuyên đề tốt nghiệp

- Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo 15 nội dung.

- Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đánh giá tình hình kê khai đăng kí đất đai, cấp mới/cấp đổi/cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Xây dựng phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã

- Đề xuất điều chỉnh phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn tới 2020.

- Đánh giá phân hạng thích hợp đất đai và đề xuất định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

- Đánh giá công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

- Nghiên cứu tình hình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp. 

Các khoá học ngắn hạn:

- Quá trình môi trường - từ 22/10 -7/12/2007 - Viện Môi trường – Đại học Leiden – Hà Lan.

- Phân loại đất từ 04 – 08/12/2006   Tổ chức phát triển năng lực của Đức (DED).

- Hệ sinh thái và an sinh con người, 4, 2006- Đại học Colorado và Đại học Lâm nghiệp.

- Phương pháp tiếp cận mới về khoa học xã hội giải quyết các vấn đề môi trường, Từ 04 – 13/5/2005, Tổ chức Quốc tế Tropenbos và  Đại học Yale của Mỹ.

- Đánh giá đất đai, môi trường và Hệ thống thông tin đất, Từ 10-24 /3/2004, Đại học Hohenheim (Đức) và Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

- Lập kế hoạch quản lý lưu vực tổng hợp, Từ 11- 28 /12/2002, Tổ chức tăng cường năng lực quốc tế (InWent) của Đức và Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Kỹ năng đào tạo giáo viên, từ 26 -30/5/2009, Tổ chức tăng cường năng lực quốc tế (InWent) của Đức.

- Tập huấn nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững, từ 5 - 20/8/2001, Viện Chiến lược và Chính sách và Chương trình nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan (VNRP)

- Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương phát giảng dạy đại học,  10/ 2000, Viện Nghiên cứu Chiến lược phát triển giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tài liệu xuất bản:

- Đồng chủ biên Giáo trình Định giá bất động sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2013.

- Đồng chủ biên giáo trinh Thị trường bất động sản. NXB Nông nghiệp. Năm 2017.

- Đồng chủ biên Bài giảng Bồi thường giải phóng mặt bằng, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2014.

- Chủ biên Bài giảng Quản lý hành chính về đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2007.

- Chủ biên Bài giảng Đăng ký và thống kê đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008.

- Chủ biên Bài giảng Thanh tra đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2007.

Sở thích: dã ngoại, tham quan du lịch, đọc sách, xem phim dã sử, giao lưu bạn bè.

 

PROFILE

Name: Long Nguyen Ba, Ph.D.

Contact: Room 128, A3 buiding, College of Land management  and Rural developtment – Vietnam National Universtity of Forestry, Xuan Mai town, Chuong My district, Hanoi Capital

Phone: +84. 888.3333.71        Mobil: 0912.095029      

E-mail: longnb@vfu.edu.vn    Fax: 04.33 840063

Position: Lecturer, Vice director of College of Land management and Rural developtment

Education qualifications

 • Enginneer of Land management, 1998, The Vietnam National University of Agriculture
 • MSc: Land management, 2005, The Vietnam National University of Agriculture
 • PhD: Land management, 2017, The Vietnam National University of Agriculture

Experiences

 • Land Administration.
 • Land Evaluation, sustainable land use.
 • Land use planning, rural construction planning, agricultural planning.

Position: Lecturer,Dean of College of Land management and Rural developtment

Publiccations: https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Long31   

 1. Nguyen Ba Long, Doan Van Diem, Nguyen Ich Tan (2014), Some Agricultural Production Transfering Results in 2008-2013  And Land Use Efficiency 2013 in Tien Lang District, Hai Phong City, Journal of Science and Development, Vol. 12, N0. 8, 2014, Hanoi.
 2. Nguyen Ba Long, Bui Quang Xuan, Le Huy Bac, Doan Van Diem, Nguyen Ich Tan, Resuls of soil classification, soil properities and quality in Tien Lang district, Hai Phong City, applying FAO-UNESCO-WRB quantitative method. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, No 107, May, 2007, Hanoi.
 3. Nguyen Ba Long (2009), Evalute the impact of land exchange to agricultural land use and management in Kien Quoc commune, Ninh Giang District, Hai Duong Province, Vietnam Journal of Ecological  Economy, No28 - 2009, Hanoi.
 4. Nguyen Ba Long (2008), The experience on sustainable slopping land using and management in high land area of Vietnam, Traditional knowledge on invironmental and natural resources protection, UNDP – GEF SGP – TK Network.
 5. Nguyen Ba Long (2007), Solution to settle employment for household that recovering agricultural land to develop industry at Phu Nghia industrial group, Chuong My District, Ha Tay Province, Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, No 107, May, 2007, Hanoi.
 6. Nguyen Ba Long (2006), The Situation and solution to wetland Utilization and management in Vinh Yen town, Vinh Phuc Province, Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, No 89, August, 2006, Hanoi.
 7. Nguyen Ba Long (2006), The experience to settle conflict in protected area of national park in some nation in the world and Vietnam, Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, No 80, March, 2006, Hanoi.
 8. Nguyen Ba Long (2005), Scientific basis for environmental conflict management for management and utilization of water resources in Vinh Phuc Province, Summary report of research results of Vietnam – Netherlands sustainable rural development research program, Hanoi.
 9. Nguyen Ba Long (2003), Sustainable Use of lake and ponds ecology in rural development in Vietnam, Journal of Forestry Science Information, Forestry University of Vietnam

Chia sẻ