Cán bộ Cán bộ

6. LÊ HÙNG CHIẾN

20 tháng 12, 2016
Name: Chien Le Hung

ThS. Lê Hùng Chiến

Địa chỉ: Phòng 122, tầng 1, nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

DĐ: 0904 350 159               

Email: lechienqldd@gmail.com ; chienlh@vfu.edu.vn

Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn – Phụ trách, Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Trắc địa bản đồ, 2005, Trường đại học Mỏ địa chất;
 • Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa, 2010, Trường đại học Mỏ địa chất;
 • NCS, 2015, Trường đại học Mỏ địa chất.

Lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế

 • Đào tạo, tư vấn kỹ năng đo đạc lập bản đồ;
 • Đo đạc, tư vấn kỹ thuật trắc địa trong công trình xây dựng;
 • Giảng dạy, tập huấn sử dụng bản đồ và GIS trong quản lý tài nguyên;
 • Công nghệ GPS trong đo đạc lập bản đồ;
 • Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch.

Các công bố khoa học

 1. Lê Hùng Chiến, 2015, Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính khu vực trung tâm phục vụ thực hành thực tập của sinh viên, công tác quản lý đất đai Trường Đại học Lâm nghiệp, Đề tài cấp cơ sở, Chủ trì.
 2. Lê Hùng Chiến, 2011, Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất thành phố Hòa Bình giai đoạn 2004 -2009, Đề tài cấp cơ sở, Chủ trì.
 3. Lê Hùng Chiến, 2010, Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đối với sự biến động tài nguyên đất thành phố Hòa Bình bằng tư liệu địa tin học (Geomatics Data). Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - địa chất số 32-10/2010
 4. Lê Hùng Chiến, 2012, Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất thành phố Hòa Bình bằng công nghệ viễn thám và GIS giai đoạn 2004 – 2009, Kỷ yếu hội nghị các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 41

Hướng nghiên cứu, dạng đề tài luận văn có thể tham gia hướng dẫn

 • Thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
 • Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên;
 • Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất, biến động hiện trạng rừng bằng tư liệu viễn thám;
 • Ứng dụng công nghệ GPS trong công tác xây dựng lưới khống chế phục vụ đo vẽ thành lập bản đồ;
 • Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chia sẻ