Thay đổi thời gian, địa điểm sinh hoạt của một số lớp sinh viên, năm học 2016- 2017

25 tháng 11, 2016

Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm sinh hoạt của một số lớp sinh viên, năm học 2016-2017  theo số:3222/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 22 tháng 11 năm 2016.

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

( Buổi tối thứ Hai lần thứ tư hàng tháng, các ngày 26/12 năm 2016; 23/01, 27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06 năm 2017)

TT LỚP PHÒNG LỚP PHÒNG LỚP PHÒNG LỚP PHÒNG
1 58 Khuyến nông 307G1 59 Khuyến nông 101G1 60 Khuyến nông 206G1 61 Khuyến nông 207G1
2 58A QLĐĐ 109G4 59A QLĐĐ 302G1 60A QLĐĐ 105G1 61 KHCT 205G1
3 58B QLĐĐ 209G4 59B QLĐĐ 305G1 60B QLĐĐ 203G1 61 QLĐĐ 103G1
4 58C QLĐĐ 301G1 59C QLĐĐ 201G1        
5 58D QLĐĐ 401G4 59D QLĐĐ 306G1        
6 58E QLĐĐ 304G1            
7 58F QLĐĐ 104G3            
8 58G QLĐĐ 2018G1            

 


Chia sẻ