Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 37 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời


Chia sẻ:
   12798

Chia sẻ