Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

13. Ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ trong giâm hom Hà Thủ Ô Trắng_ Trần Bình Đà

17 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/Eco%20Magazine%20-%20HA%20THU%20O%20%28Black%20%26%20white%29.pdfChia sẻ