THS. NGÔ THỊ DINH

27 tháng 2, 2019

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Ngô Thị Dinh                              Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1993

Ngạch: Kỹ sư

Chức vụ: Kỹ sư

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: B1

Đơn vị công tác: Trung tâm Quy hoạch & Định giá đất, Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0856668183

Email: ngodinhvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 •  2015, Cử nhân, Địa chất học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 •  2019, Thạc sỹ, Địa chất môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 03/2017-02/2019: Trợ lý nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • 02/2019 – 08/2019: Kỹ sư, Trung tâm Tư vấn & Chuyển giao công nghệ, Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 09/2019 – nay: Kỹ sư, Trung tâm Quy hoạch & Định giá đất, Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Ứng dụng viễn thám và GIS vào quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát hạn hán.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt - Lào vùng Tây Bắc, Đề tài cấp Nhà nước, KHCN-TB/13-18, 2017-2018.
 • Cấp Bộ

1. Cập nhật danh mục kiểm kê đất ngập nước Việt Nam, xây dựng danh sách chi tiết và thiết lập bản đồ kết quả danh mục các khu đất ngập nước quan trọng, Đề tài thuộc Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, 2016-2017.

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 2030 định hướng đến năm 2040, Đề tài cấp tỉnh, 2020-2021.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Pham Thi Nga, Bui Van Dong, Ta Thi Huong, Ngo Thi Dinh, Hoang Thi Minh Thao, Identification of halloysite-(7Å) phase and its development from kaolinite in Mỏ Ngọt kaolin, Phú Thọ Province, Tạp chí Địa chất, Số: 42, Trang 69-77, Năm 2015.
 2. Ngô Thị Dinh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thien Phuong Thao, Nguyen Thuy Linh, 30 years monitoring spatial – temporal dynamics of agricultural drought in the Central Highlands using Landsat data, Hội thảo Khoa học trường Mỏ - Proceeding of Geo-spatial Technologies and Earth Resource (GTER 2017), Hà Nội, 2017 (tr.181-188). Hà Nội : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
 3. Ngô Thị Dinh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thiên Phương Thảo, Đặng Trung Tú, Nguyễn Thị Thu Hà, Nghiên cứu tính toán độ ẩm của đất khu vực Bắc Tây Nguyên sử dụng ảnh Landsat 8, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 10 (288). Trang: 31-34, Năm 2018.

B. Quốc tế

 1. Dinh N.T., Ha N.T.T, Quy T.D., Koike K., Nhuan M.T, Effective Band Ratio of Landsat 8 Images Based on VNIR-SWIR Reflectance Spectra of Topsoils for Soil Moisture Mapping in a Tropical Region, Remote Sensing, Volume: 11, Issue: 6, Year: 2019 (https://doi.org/10.3390/rs11060716).

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Đồng giải nhất nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

Chia sẻ