THS. TRẦN THỊ THƠM

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Trần Thị Thơm        Giới tính:Nữ

Năm sinh: 1989

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.769

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: B

Đơn vị công tác: Bộ môn Trắc địa, Bản đồ và GIS, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Số điện thoại:0387363360

Email:Tranhom.tdd@gmail.com, thomtt2@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2012, Kỹ sư, Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • 2014, Thạc sỹ, Bản đồ, viễn thám và GIS, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2012 - 10/2016: Giảng viên, Bộ môn Quản lý đất đai, khoa Kinh tế và QTKD
  • Từ 10/2016 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Trắc địa  -Bản đồ và GIS, Viện Quản lý đất đai và PTNT

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Trắc địa, Trắc địa ảnh và viễn thám, ứng dụng viễn thám trong QLDD

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Ứng dụng GIS, RS, trong quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường, Lâm nghiệp.

Tích hợp GIS, GPS, RS trong Quản lý đất đai và xây dựng CSDL Quản lý tài nguyên tự nhiên và phát triển rừng bền vững.

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Từ bản đồ địa chính, tư liệu ảnh viễn thám).

Đo đạc và thành lập bản đồ địa chính từ số liệu đo trực tiếp.

Đo đạc và thành lập bản đồ, viễn thám, GIS

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

  • Cấp Cơ sở

1. Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình/Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp/1/2019-12/2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Trần Thị Thơm, Phạm Thanh Quế Sử dụng tư liệu viễn thám và GIS thành lập bản đồ lớp phủ rừng tỷ lệ 1/10000. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 04 - 2014, trang 161 – 168.

2. Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyền, Lê Hùng Chiến,Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Cúc. Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2008 – 2018. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 18, tr. 142 – 149, 2019.


Chia sẻ