Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững (RSDC) 23 tháng 12, 2020

Thành lập ngày 1/10/2020 đảm nhận các chức năng nhiệm vụ như sau: 1. Tham gia các hoạt động đào tạo (thực hành, thực tập, kiến tập, rèn nghề,...) của các lớp sinh viên các ngành do Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn quản lý. 2. Khai thác các dự án khoa học công nghệ của Trung ương và các địa phương thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Viện; - Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các bộ môn thực hiện các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ; 3. Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế khi có nhu cầu; 4. Tổ chức và thực hiện các dịch vụ đào tạo ngắn hạn và kỹ năng mềm cho sinh viên tại trường Đại học Lâm nghiệp và các đối tượng khác quan tâm

Đọc tiếp