BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

5 tháng 12, 2016

VIỆN TRƯỞNG: TS. NGUYỄN BÁ LONG

 • Phụ trách chung các công tác trong toàn Viện.
 • Phụ trách Chiến lược phát triển Viện; quy hoạch xây dựng phát triển Viện
 • Phụ trách công tác quản lý, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động.
 • Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; cơ sở vật chất; thiết bị, vật tư toàn Viện, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu thực hành, thực tập, sách tham khảo, hội nghị, hội thảo của Viện.
 • Phụ trách công tác đào tạo sau đại học; xây dựng, rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai.
 • Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ.
 • Phụ trách các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc bản đồ.
 • Ký kết các hợp đồng liên quan đến đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai và các hợp đồng khác thuộc phạm vi của chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Phụ trách các đơn vị: Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai, Bộ môn Trắc địa bản đồ và hệ thống thông tin địa lý, Phòng Tổng hợp, 03 trung tâm

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: THS. NGUYỄN ĐÌNH HẢI

 • Phụ trách công tác đào tạo đại học, các lớp ngắn hạn thuộc lĩnh vực KN, KHCT, PTNT, kỹ năng mềm.
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học sinh viên,
 • Phối hợp với Viện trưởng chỉ đạo các bộ môn, phòng, trung tâm khai thác đề tài, dự án, tư vấn, chuyển giao công nghệ.
 • Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.
 • Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
 • Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên); phối hợp công tác với Công đoàn Viện; công tác văn thể Viện.
 • Phụ trách công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế, vệ sinh, cảnh quan môi trường Viện; phòng, chống cháy nổ.
 • Phụ trách các đề tài, dự án có liên quan đến lĩnh vực khoa học cây trồng, khuyến nông, phát triển nông thôn.
 • Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra.
 • Phụ trách công tác HSSV;
 • Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Viện; công tác tuyên truyền, quảng bá, tuyển sinh, trực tiếp phụ trách trang Web của Viện.
 • Phụ trách Bộ môn Khuyến nông và KHCT
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công

Chia sẻ