Asset Publisher Asset Publisher

Tiêu đề
Mẫu đơn sinh viên xin tham gia thực tập kết hợp sản xuất tại công ty
Mẫu công văn xin sinh viên tham gia thực tập tại đơn vị
Mẫu chấm phản biện
Mẫu Poster Ao cho bảo vệ
35. Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia _ Nguyễn Thị Bích
34. Đánh giá ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn_ Nguyễn Thị Bích
33. Ứng dụng gis và viễn thãm trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2015_ Phạm Thanh Quế
32. Tìm hiểu mức độ chênh lệch giữa giá đất thị trường với giá đất nhà nước quy định đối với đất ở tại thị trấn Chúc Sơn – huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội _ Phạm Thanh Quế
31. Quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại một số địa phương vùng biên giới – thực trạng và giải pháp_ Phạm Thanh Quế
30. Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – nghiên cứu tại công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Hòa Bình_ Phạm Thanh Quế
29. Nghiên cứu sự phù hợp của quy định về vị trí với giá đất ở trên địa bàn phường Lê Lợi – thị xã Sơn Tây – TP. Hà Nội_ Phạm Thanh Quế
28. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tích tụ và tập trung đất đai đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội_ Phạm Thanh Quế
27. Một số quy định về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiện hành tại Việt Nam_ Phạm Thanh Quế
26. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng đồng tại Việt Nam_ Phạm Thanh Quế
25. Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình_ Phạm Thanh Quế
24. Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội_ Phạm Thanh Quế
23. Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại Trường đại học Lâm nghiệp _ Phạm Thanh Quế
22. Đánh giá công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện một sỗ dự án trên địa bàn TP. Thái Bình_ Phạm Thanh Quế
21. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng_ Phạm Thanh Quế
20. Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng_ Phạm Thanh Quế