Học phí toàn khóa của sinh viên chính quy

Học phí và chế độ miễn giảm học phí, học bổng sinh viên hệ chính quy

Trường Đại học Lâm nghiệp thuộc trường Công lập, hàng năm Nhà trường thực hiện thu học phí theo quy định của Nhà nước, mức thu học như sau:

1. Ngành thuộc Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt)

- Chương trình đào tạo toàn khóa học: từ 120 - 130 tín chỉ (tùy theo ngành học)

- Mức học phí: 240.000 đồng/tín chỉ (tương đương mức học phí 8.000.000 đồng/năm học).

- Học phí toàn khóa học (4 năm): từ 30 - 32 triệu đồng.

2. Ngành thuộc Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ (chương trình này được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhập khẩu và hỗ trợ kinh phí đào tạo).

Mức học phí: 2.000.000 đồng/tháng, (tương đương 10.000.000 đồnghọc kỳ).

Chế độ miễn giảm học phí: Nhà trường luôn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.