Phòng Tổng hợp

2 tháng 11, 2016

Trưởng phòng: Trịnh Hải Vân

1. Giới thiệu chung về Phòng tổng hợp

Phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 2780/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 30 tháng 9 năm 2016.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn triển khai các công việc theo nhiệm vụ được Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, gồm:

- Công tác hành chính;

- Công tác quản lý sinh viên, quản lý đào tạo;

- Công tác quản lý khoa học và công nghệ;

- Tổ chức cán bộ;

- Tài chính - kế toán;

- Quản lý đầu tư xây dựng;

- Nhiệm vụ khác.

3. Thông tin cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. TRỊNH HẢI VÂN

Chức vụ: Trưởng phòng tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn (Giảng viên kiêm giảng Bộ môn Khuyến nông & KHCT)

Điện thoại di động: 0984 379 769

Email: haivan1504@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện công việc chung của phòng Tổng hợp;

- Quản lý hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

- Quản lý quản lý kế hoạch tài chính chung của Viện; Quản lý chung cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản của Viện;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về tổ chức cán bộ; về hoạt động tài chính - kế toán; tham gia kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính, tài sản, định mức sử dụng tài sản...

- Tham gia quản lý đầu tư và xây dựng của Viện QLĐĐ&PTNT: đề xuất chủ trương đầu tư hàng năm; xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn hàng năm, nâng cấp hiện đại hóa cơ sở vật chất của Viện

- Nhiệm vụ khác: Ủy viên Hội đồng Khoa học và đào tạo của Viện; Phó Trưởng ban biên tập website của Viện; Tổ trưởng tổ nữ công của Viện; Cố vấn học tập K58 Khuyến nông.

Lĩnh vực giảng dạy chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội, Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Kỹ năng giao tiếp cơ bản

Thành tích nổi bật:

- Nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở - giảng viên giỏi

- Nhiều năm đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc, Phụ nữ xuất sắc

Chi tiết: ►►►

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. MẠC THỊ THU HUYỀN

Vị trí công việc: Phụ trách kế toán

Điện thoại di động: 098.512.2682

Email: thuhuyen6887@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Viện về các việc: thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của toàn Viện; xây dựng quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ;

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện những quy định, chế độ, chính sách và báo cáo trong lĩnh vực tài chính kế toán;

- Tổ chức quản lý thu chi ngân sách;

- Quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi và kiểm tra về: tài chính, kế toán của các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ do Viện quản lý; tình hình quản lý tài chính, tài sản, định mức sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Viện;

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế quản lý và tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động của Viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Viện và Trưởng phòng tổng hợp giao.

Chi tiết: ►►►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS. ĐÀO THỊ THU HẰNG

Vị trí công việc: Chuyên viên, Trợ lý đào tạo, Thủ quỹ

Điện thoại di động: 0974.917.589

Email: daohangvfu.bg@gmail.com

Nhiệm vụ:

Về trợ lý đào tạo

- Tham gia các hoạt động quản lý sinh viên, đào tạo: Tiếp nhận phản ánh của sinh viên; Theo dõi công tác sinh hoạt lớp hàng tháng; Tham gia các cuộc họp giao ban công tác sinh viên, công tác CVHT; Thu các bảng tổng kết điểm, báo cáo cuối học kỳ của các lớp sinh viên; Thu và kiểm tra sổ đăng ký nơi ở của sinh viên; Lập danh sách đăng ký và thu khóa luận tốt nghiệp/ chuyên đề tốt nghiệp, chuyên đề NCKH SV; Theo dõi các hoạt động CVHT...

- Lập kế hoạch công tác tuần, lập kế hoạch công tác hàng tháng của Viện; Theo dõi lịch trực của các bộ môn/trung tâm; Thu bảng chấm công, kết quả bình xét lương tăng thêm hàng tháng; Tổng hợp danh sách đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân; Tổng hợp danh sách đăng ký sinh hoạt học thuật;

- Tham gia biên tập, quản lý và phát triển website của Viện;

- Tham gia công tác chuẩn bị hồ sơ năng lực về KHCN của Viện.

Làm nhiệm vụ thủ quỹ của Viện

Nhiệm vụ khác:

- Quản lý văn phòng phẩm, bảo hộ lao động; cấp phát cho các đơn vị trong Viện;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng tổng hợp giao.

Chi tiết: ►►►


Chia sẻ