Bộ môn Trắc địa, bản đồ và hệ thống thông tin địa lý

2 tháng 11, 2016

1. Giới thiệu

Bộ môn Trắc địa bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý được thành lập theo quyết định số 2782/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 30 tháng 9 năm 2016. Tiền thân là Bộ môn Quản lý đất đai thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Năm 2016, theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Viện Quản lý đất đai và PTNT trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp. Bộ môn Quản lý đất đai được tách thành Bộ môn Trăc địa bản đồ và GIS, Bộ môn Quy hoạch và quản lý đất đai trực thuộc Viện quản lý đất đai và PTNT.

2. Chức năng nhiệm vụ, định hướng nghiên cứu.

a. Giảng dạy, biên soạn giáo trình bài giảng

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và biên soạn giáo trình bài giảng các môn học Trắc địa, Trắc địa chính, GIS, Bản đồ học, Bản đồ địa chính, Trắc địa công trình, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin đất đai, GPS, Trắc địa ảnh viễn thám, Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai,Các phương pháp xử lý số liệu đo đạc, Kỹ thuật xây dựng bản đồ số, Thực tập nghề nghiệp 1 cho ngành Quản lý đất đai, Lâm học, Lâm nghiệp, Khuyến nông và PTNT, Quản lý tài nguyên rừng môi trường, Kỹ thuật xây dựng công trình.

b. Thực hiện các nhiệm vụ NCKH trong các lĩnh vực

            - Ứng dụng công nghệ GPS, Toàn đạc điện tử trong công tác đo đạc thành lập bản đồ (Bản đồ địa chính, Bản đồ địa hình, …)

            - Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Từ bản đồ địa chính, tư liệu ảnh viễn thám)

            - Ứng dụng GIS, RS, trong quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường, Lâm nghiệp.

            - Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, thông tin địa lý

            -  Tích hợp GIS, GPS, RS trong Quản lý đất đai và xây dựng CSDL

c. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia về các lĩnh vực

            - Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật về các lĩnh vực đo đạc thành lập bản đồ,  quản lý đất đai.

d. Tư vấn chuyển giao công nghệ, sản xuất dịch vụ trong các lĩnh vực

            - Điều tra khảo sát, đo đạc thành lập các loại bản đồ địa hình, địa chính bản đồ chuyên đề và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

- Ứng dụng GIS, RS, trong quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường, Lâm nghiệp.

-  Tích hợp GIS, GPS, RS trong Quản lý đất đai và xây dựng CSDL

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, thông tin địa lý

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ

THS. LÊ HÙNG CHIẾN

Phó trưởng BM

Quê quán:

Địa chỉ:

Điện thoại: 0904350159

mail: lhc_vfu@yahoo.com.vn

Chi tiết:

THS. PHÙNG TRUNG THANH

Quê quán

Chuyên môn:

Địa chỉ:

Điện thoại: 0908988672

Mail: trungthanhphung@gmail.com

Chi tiết:

 

 

 

THS. TRẦN THỊ THƠM

Quê quán: Vĩnh phúc

Chuyên môn: Trắc địa, Trắc địa ảnh viễn thám, Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Mob: 01687363360

Email: tranthom.tdd@gmail.com.vn

 Chi tiết:

THS. NGUYỄN THỊ OANH

Quê quán: Hà Nội

Chuyên môn: Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Mob: 01696 946 989              

Email: oanhnguyen.humg@gmail.com

Chi tiết:

TS. VŨ XUÂN ĐỊNH

Quê quán: Hà Nội

Chuyên môn:Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại: 0989640422

Mail: dinh.vuxuan@gmail.com

Chi tiết:►►►

 


Chia sẻ