Giới thiệu Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

4 tháng 12, 2016
VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN College of Land Management and Rural Development

1. Giới thiệu

             Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn (QLĐĐ & PTNT) được thành lập theo Quyết định số 2669/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Quản lý đất đai và Bộ môn Khuyến nông & PTNT. Viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Viện thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở các bậc; nghiên cứu khoa học; tư vấn, chuyển giao KHCN; sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và dịch vụ

- Tên giao dịch trong nước: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

- Tên giao dịch quốc tế: College of Land Management and Rural Development

- Tên tiếng Anh Viết tắt: CLaRD

- Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội,

- Điện thoại: (84) 432 939 332            Fax: (84) 433 840 063           - Hotline: (84) 888 333 371

- Email: clard@vfu.edu.vn

- Website: http://qldd.vnuf.edu.vn/trangchu

2. Chức năng, nhiệm vụ và Quyền hạn

2.1. Chức năng

           Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp có chức năng đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế và tư vấn dịch vụ về quản lý đất đai và phát triển nông thôn thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

           Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có mã số quan hệ với ngân sách Nhà nước, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý đất đai và phát triển nông thôn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoa học cây trồng, khuyến nông và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

c) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về quản lý đất đai, khoa học cây trồng, khuyến nông và phát triển nông thôn.

d) Tư vấn dịch vụ về các lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển nông thôn phù hợp với năng lực của Viện theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn lập dự án, tư vấn giám sát, thẩm tra, tư vấn thẩm định, phản biện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển nông thôn, tư vấn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Điều tra, khảo sát, thiết kế, đánh giá tài nguyên đất, đánh giá tác động môi trường, điều tra xây dựng giá đất, thẩm định giá đất, đo đạc, thành lập các loại bản đồ địa hình, địa chính, bản đồ chuyên đề, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới, quy hoạch mạng lưới các điểm dân cư nông thôn.

đ) Hợp tác quốc tế liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

e) Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý đất đai và phát triển nông thôn.

f) Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 

4. Đào tạo

  • Đào tạo bậc đại học các ngành: Quản lý đất đai; Khuyến nông; và Khoa học cây trồng
  • Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai (tuyển sinh từ 2017.
  • Đào tạo ngắn hạn: đào tạo, tấp huấn các khoá ngắn hạn về Khuyến nông; Định giá đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chính, công nghệ đo đạc thành lập bản đồ địa chính, môi giới bất động sản, các khoá Kỹ năng mềm như Phong thuỷ ứng dụng; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng lãnh đạo…

           Với 3 ngành đào tạo đại học, đã có hơn 1500 sinh viên đã ra trường; và khoảng hơn 1000 sinh viên hiện đang học. 

5. Nghiên cứu khoa học

  • Về lĩnh vực Quản lý đất đai, gồm: lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc thành lập bản đồ; quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; điều tra, đánh giá tài nguyên đất, Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá biến động sử dụng đất và biến đổi khí hậu;…
  • Về lĩnh vực Phát triển nông thôn: Phát triển sinh kế; Phát triển cộng đồng; Nông thôn mới; Xây dựng mô hình trình diễn; Thu thập và bảo tồn nguồn gen cây trồng; Kỹ thuật canh tác nông nghiệp an toàn; Nông nghiệp hữu cơ; Phát thải và tích luỹ các bon trong các hệ thống nông nghiệp; Truyền thông trong phát triển nông thôn; …

 


Chia sẻ