TS. PHẠM THANH QUẾ

14 tháng 8, 2020

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: PHẠM THANH QUẾ              Giới tính: Nữ

Năm sinh: 06/10/1980

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.764

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:.............................................................................................................................

Ngoại Ngữ: Tiếng anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai, viện QLĐĐ và PTNT, trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0904.515.366

Email: quept@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2002, Kỹ sư, Quản lý đất đai, học viện Nông nghiệp Việt nam.

- 2009, Thạc sĩ, Quản lý đất đai, học viện Nông nghiệp Việt nam.

- 2021, Tiến sỹ, Quản lý đất đai, học viện Nông nghiệp Việt nam.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2003 - 10/2016: Giảng viên, bộ môn Quản lý đất đai, khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Lâm nghiệp.

- Từ 10/2016 đến nay: Giảng viên, bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai, viện QLĐĐ và PTNT, trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

- Định giá Bất động sản;

- Quy hoạch sản xuất nông nghiệp;

- Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai;

- Hệ thống thông tin đất đai.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản lý, sử dụng đất đai; Định giá đất và bất động sản; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tích tụ và tập trung đất đai đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyên Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội; Đề tài cấp cơ sở; 3/2011 – 12/2011.

2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Đề tài cấp cơ sở; 3/2017-12/2017.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 • Báo cáo khoa học
 1. Phạm Phương Nam, Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thanh Trà, Ngô Thị Hà. Một số quy định về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiện hành tại Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo: Pháp luật, chính sách đất đai đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở Việt Nam hiện nay. Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội. Tháng 12 năm 2014. T15-19.
 2.  Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng đồng tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo "Pháp luật, chính sách đất đai đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở Việt Nam hiện nay". Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội. Tháng 12 năm 2014. T76-80.
 3. Phạm Thanh Quế. Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam". Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Hà Nội. tháng 5 năm 2015. T92-100.
 4. Phạm Phương Nam, Phạm Thanh Quế. Ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thực trạng và triển vọng ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng ở Việt Nam và Campuchia". Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. T77-92.
 5. Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên. Quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại một số địa phương vùng biên giới – Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thực trạng và triển vọng ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng ở Việt Nam và Campuchia". Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Hà Nội. T159-169.
 • Bài báo
 1. Đào Thị Hoa Hồng, Phạm Thanh Quế. Phân tích những nguyên tắc và thuộc tính của phát triển bền vững, nhu cầu phát triển bền vững trong quản lý rừng nhiệt đới và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 31/2009. Tr60-68.
 2. Phạm Thanh Quế. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tích tụ và tập trung đất đai đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên – Hà Nội. Thông tin khoa học Lâm nghiệp số 3/2011, tr. 107 – 115.
 3. Chu Thị Thu, Phạm Thanh Quế. Quản lý nhà nước đối với ngành tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng các công cụ kinh tế (EIS): kinh nghiệm thế giới và Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 3(Kỳ I)/2013, tr.111-121.
 4. Phạm Thanh Quế. Đánh giá công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện một số dự án trên địa bàn TP Thái Bình. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 3(Kỳ II)/2013, tr.113-120.
 5. Phạm Thanh Quế, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Kiều Oanh. Đánh giá thựa trạng công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 1/2014, tr.116-122.
 6. Nguyễn Ba Long, Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Tú. Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại trường đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 2/2014, tr.141-149.
 7. Trần Thị Thơm, Phạm Thanh Quế. Sử dụng tư liệu viễn thám và GIS thành lập bản đồ lớp phủ rừng tỷ lệ 1/10.000. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 4/2014, tr.161-168.
 8. Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên, Nguyễn Văn Quân. Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – Nghiên cứu tại C.ty TNHH MTV Lâm nghiệp-Hòa Bình. Tạp chí NN và PTNT số 21/2016, T11-17.
 9. Trần Thu Hà, Phùng Minh Tám, Phạm Thanh Quế, Lê Thị Giang. Ứng dụng GIS và viễn thám trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 – 2015. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, Số 4/2016, T 59-69.
 10. Phạm Thanh Quế, Trần Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Việt Hiếu, Dương Thị Hải Yến. Nghiên cứu sự phù hợp của quy định về vị trí với giá đất ở trên địa bàn Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, Số Tháng 10/2016, T 202-212.
 11. Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên. Giải pháp nâng cao thu nhập từ rừng của một số cộng đồng đồng bào dân tộc tỉnh Hòa Bình. tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 14/2017, T139-146.
 12. Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên. Community forest management (CFM) in Hoa Binh province: status and solutions. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 5/2018. T183-192.
 13.  Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam số 10/2018. T885 – 895.
 14. Phạm Thanh Quế. Chính sách hưởng lợi từ đất r ừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3+4/2019. T257-266.
 15. Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Hoàng Thị Hương, Nguyễn Thị Thùy Dung. Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 1/2019. T122-129.
 16. Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Trần Thu Hà. Đánh giá kết quả công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 5/2019. T143-150.
 17. Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Phùng Minh Tám, Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Bình. Đề xuất điều chỉnh quy hạch sản xuất nông nghiệp tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến năm 2030. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6. Trang 159-169. Năm 2019.

7.2. SÁCH

 • Giáo trình
 1. Trịnh Hữu Liên, Nguyễn Bá Long (chủ biên), Phạm Thanh Quế. Định giá Bất động sản. NXB Nông nghiệp, 2013.
 •  Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Phạm Thanh Quế, Bài giảng Định giá đất, trường Đại học Lâm nghiệp, 2007.
 2. Phạm Thanh Quế, Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp, 2010.
 3. Phạm Thanh Quế, Bài giảng thực hành Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp, 2012.
 4. Phạm Thanh Quế và các cộng sự, Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp, 2015.
 5. Phạm Thanh Quế và các cộng sự, Hướng dẫn thực hành Hệ thống thông tin đất đai, trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

Chia sẻ