THS. MẠC THỊ THU HUYỀN

20 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: MẠC THỊ THU HUYỀN        Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1987

Ngạch: Kế toán viên

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:............................................................................................................................

Ngoại Ngữ: Trình độ B

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Số điện thoại : 0985 122 682

Email: thuhuyen6887@gmail.com/  huyenmtt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2010, cử nhân, chuyên ngành kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp
  •  2013, Thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Tháng 7/2010 đến tháng 9/2013: Kế toán viên, Công ty Công phần Liên doanh tư vấn và xây dựng COFEC.
  • Tháng 10/2013 đến tháng 9 năm 2015: Kế toán viên, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp.
  •  Tháng 10/2015 đến tháng 5/2018: Kế toán viên, Viện Công nghiệp Gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp.
  • Tháng 6 năm 208 đến nay: Phụ trách kế toán, Viện Quản lý Đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Chia sẻ