THS. HỒ VĂN HÓA

14 tháng 8, 2020

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: HỒ VĂN HÓA                  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1988

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.759

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: B1

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0977271255

Email: hoahv@vnuf.edu.vn, hovanhoa1988@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

          + 2010, Kỹ sư, Quản lý đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp

          + 2013, Thạc sĩ, Quản lý đất đai, Học viện nông nghiệp Việt Nam

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

          + 6/2010 - 12/2010:  Giảng viên Ban Nông lâm, Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp

          + 11/2011 - 10/2016: Giảng viên Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

          + 11/2016-12/2019: Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp

          + 1/2019-10/2019: Tổ trưởng tổ Truyền thông, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

          + 11/2019 - đến nay: Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

          + Đại học: Quản lý nhà nước về đất đai; Hệ thống thông tin địa lý; Đăng ký thống kê đất đai.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản lý nhà nước về đất đai, đăng ký thống kê đất đai, định giá đất, thành lập bản đồ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên,

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

          + Nghiên cứu kết quả và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp; 1/2019-12/2019.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

          + Nghiên cứu ảnh hưởng của tích tụ đất nông nghiệp đến sử dụng đất tại huyện Xuân Trường, tình Nam Định; Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp; 1/2014 - 12/2014.

          + Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2005 - 2015 tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp; 1/2017 - 12/2017.

          + Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho sinh viên ngành quản lý đất đai tài trường Đại học Lâm nghiệp; Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp; 1/2018 - 12/2018.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

          + Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ ngập lụt tỉnh Bình Định. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 17. Trang 123-128. Năm 2014

          + Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Trần Xuân Miễn. Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2. Trang 150-158. Năm 2014.

          + Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Tống Thị Kha. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để thành lập bản đồ đơn vị đất đai huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 3+4. Trang 247-253. Năm 2016.

          + Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thắm. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2005 – 2015 tại huyện Nam Trực, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 13/2018. Năm 2018.

          + Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Như Quỳnh. Thống kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3. Năm 2019.

          + Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Phùng Minh Tám, Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Bình. Đề xuất điều chỉnh quy hạch sản xuất nông nghiệp tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến năm 2030. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6. Trang 159-169. Năm 2019.

8. THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. Đại học Lâm nghiệp. Năm 2019


Chia sẻ