THS. NGUYỄN THỊ BÍCH

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:Nguyễn Thị Bích                  Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1991

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.759

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: B1

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0963865544

Email: bichnt@vnuf.edu.vn, nguyenbich233@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2013, Cử nhân, Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 •  2019, Thạc sĩ, Biến đổi khí hậu, Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 11/2012 – 3/2013:  Thực tập sinh phòng truyền thông, Trung tâm con người và Thiên nhiên (Pannature)
 • 12/2013 – 10/2016: Giảng viên, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 11/2016 – nay: Giảng viên, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Đánh giá đất đai, Sử dụng đất và Biến đổi khí hậu

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

         Biến đổi khí hậu, sinh kế, GIS

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 1. Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình/Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp/1/2019-12/2019.
 2. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 2030 định hướng đến năm 2040/ Đề tài cấp tỉnh Gia Lai/ 1/2020 - 12/2021.

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp,1/2019-12/2019.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 2030 định hướng đến năm 2040, Đề tài cấp tỉnh Gia Lai, 1/2020 - 12/2021

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Bích, Lê Duy Bảo Hiếu, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi. Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2S, Trang: 51-57, 2014.
 2. Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi. Đánh giá ảnh hưởng của Biến động sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 351, tr. 49-59, 2015.
 3. Nguyễn Bích Hường, Nguyễn Thị Bích, Lê Phương Nhung, Nguyễn Thị Hồng. Tích hợp AHP và GIS đánh giá thích nghi cây trồng tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Kỷ yếu hội thảo "Ứng dụng GIS toàn quốc 2017 – An ninh nguồn nước và Biến đổi khí hậu", Trường ĐH Quy Nhơn, tr. 960 – 970, 2017.
 4. Nguyễn Thị Bích. Đánh giá tổn thương sinh kế của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Trường hợp nghiên cứu tại xã Mỏ Vàng, Văn Yên, Yên Bái. Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường, số chuyên đề 2, tr. 17 – 22, 7/2019.
 5. Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyền, Lê Hùng Chiến,Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Cúc. Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2008 – 2018. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 18, tr. 142 – 149, 2019.
 6. Trần Thống Nhất, Nguyễn Hữu Ngân, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Kim Lợi. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ thông tin giá đất thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc, tr. 808 – 815, 2019.

B. Quốc tế

 1. An Thinh Nguyen, Le Truc Nguyen, Hanh Hong Nguyen, Hanh Van Ta, Hong Van Nguyen, Tuan Anh Pham, Bich Thi Nguyen, Thao Thi Pham, Nhan Thi Thanh Tang & Luc Hens. "Rural livelihood diversification of Dzao farmers in response to unpredictable risks associated with agriculture in Vietnamese Northern Mountains today".  Environment, Development and Sustainability 2019, pages:1-21. https://doi.org/10.1007/s10668-019-00429-x.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 1. Học bổng nghiên cứu tổn thương sinh kế cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Mỏ Vàng, Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đơn vị cấp học bổng: Giáo sư  Sarah TURNER, Trường Đại học McGill, Canada, 2017.

Chia sẻ