THS. HOÀNG THỊ MINH HUỆ

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Hoàng Thị Minh Huệ        Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1984

Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng Viên

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B

Đơn vị công tác: Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Viện QLĐĐ&PTNT

Số điện thoại: 0984411517

Email:hoangminhhuenlkh@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  •  2006, Kỹ sư, Lâm nghiệp xã hội, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • 2010, Thạc sỹ, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 2007 - 10/2016: Giảng viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • Từ 10/2016 đến nay: Giảng viên, Viện QLĐĐ&PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Lâm nghiệp xã hội; Khuyến nông; Tổ chức công tác khuyến nông; Lập kế hoạch phát triển thôn bản, Phát triển cộng đồng; Kỹ năng giao tiếp cơ bản; Phương pháp tiếp cận khoa học.

  • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Phương pháp khuyến nông; Xây dựng Nông thôn mới; Nông nghiệp hữu cơ; Kỹ thuật gây trồng một số loại cây trồng nông lâm nghiệp theo phương pháp hữu cơ.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Lâm nghiệp xã hội, phát triển cộng đồng; nông lâm kết hợp, sinh kế;…

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Cơ sở

1. Một số giải pháp cải thiện sinh kế từ rừng tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Đề tài cấp cơ sở trường Đại học Lâm nghiệp, 2018;

2. Nguồn vốn sinh kế và các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình tại buôn Đrăng Phok, VQG Yok Don, Đề tài cấp cơ sở trường Đại học Lâm nghiệp, 2018.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Trần Ngọc Việt Anh, Hoàng Thị Minh Huệ, Nghiên cứu giá trị sử dụng của thực vật cho lâm sản ngoài gỗ ở vườn quốc gia Phú Quốc. Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số tháng 12, 2018.

2. Bùi Thị Cúc, Hoàng Thị Minh Huệ, Trần Thị Thanh Bình, Đồng Thị Thanh, Xử lý rác thải hữu cơ phục vụ trồng rau hữu cơ quy mô hộ gia đình, Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 54, Thái Nguyên, tháng 04/2019

3. Hoàng Thị Minh Huệ, Phạm Huyền Liễu, Mô hình trồng cây Đậu núi xen nghệ đỏ theo chuỗi giá trị liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyên đề Khuyến nông, tháng 06, 2019.

7.2. SÁCH 

  • Bài giảng

1. Hoàng Thị Minh Huệ (2014), Phát triển cộng đồng, Bài giảng trường Đại học Lâm Nghiệp.

2. Hoàng Thị Minh Huệ, Đồng Thị Thanh (2018), Xây dựng mô hình trình diễn trong Khuyến nông, Bài giảng trường Đại học Lâm Nghiệp.


Chia sẻ