TS. NGUYỄN BÁ LONG

4 tháng 8, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Bá Long                              Giới tính: Nam

Năm sinh: 1976

Ngạch giảng viên: Giảng viên chính

Chức vụ:  Viện trưởng

Học vị: Tiến sỹ                                                                  

Ngoại ngữ: Anh B2

Đơn vị công tác: Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai - Viện Quản lý đất đai và PTNT – Trường Đại học Lâm nghiệp

Số Điện thoại: 0912.095029/0983369981

Email: longnb@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH  ĐÀO TẠO

 • 1998: Kỹ sư, Quản lý đất đaui, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 2005, Thạc sỹ, Quản lý đất đai,  Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 2017, Tiến sỹ,  Quản lý đất đai,  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 01/1999-8/2005, Giảng viên, Bộ môn Quản lý đất đai Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.
 • 12/2005-9/2009, Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp theo QĐ số 594/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 30 tháng 12 năm 2005.
 • 9/2009-9/2016, Giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp theo QĐ số 664/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 11 tháng 9 năm 2009.
 • 10/2016 – 7/2017, Giảng viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Theo QĐ số 2828/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 30  tháng 9 năm 2016,
 • 7/2017-nay, Giảng viên, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Theo QĐ số 1239/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 05  tháng 7 năm 2017.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học:

- Đánh giá đất đai

- Quản lý Nhà nước về đất đai

 • Đăng ký thống kê đất đai
 • Thanh tra đất đai
 • Bồi thường giải phóng mặt bằng
 • Môi giới bất động sản
 • Quản lý bất động sản,
 • Khoa học quản lý và lãnh đạo
 • Định giá bất động sản
 • Thị trường bất động sản
 • Quy hoạch phát triển bất động sản
 • Sau đại học:

- Hệ thống pháp luật đất đai

 • Quy hoạch sử dụng đất bền vững
 • Quản lý quy hoạch nông thôn
 • Thị trường bất động sản

- Thanh tra, kiểm soát sử dụng đất

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý đất đai
 • Tài chính về đất đai
 • Hệ thống quản lý đất đai phát triển
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng:

- Quản lý đất đai

- Môi giới bất động sản

- Định giá bất động sản

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu tác động của các chính sách đất đai đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, đô thị hóa, công nghiệp hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 • Đánh giá, phân hạng thích hợp đất đai, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.
 • Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch nông nghiệp và đề xuất sử dụng đất hợp lý, hiệu quả và bền vững.
 • Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Đánh giá một số nội dung quản lý hành chính nhà nước về đất đai.
 • Nghiên cứu tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản. 
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất, xác định vùng giá trị đất đai.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cơ sở khoa học quản lý xung đột môi trường trong quản lý tài nguyên nước tại tỉnh Vĩnh Phúc, Dự án cấp Nhà nước, Chương trình nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan, 2001-2004.
 1. Giải pháp góp phần giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi để phát triển công nghiệp tại Cụm Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ -  Hà Tây, Đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp, 2006.
 2. Giải pháp kiểm soát, giảm thiếu phát thải KNK trong nông – lâm nghiệp tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng, Đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp, 2011.
 3. Nghiên cứu giải pháp góp phần quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp, 2013.
 4. Nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2015 tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, tp Hà Nội, Đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 •  Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

- Luận cứ khoa học phục hồi rừng trên núi đá vôi ở Việt Nam, Đề tài độc lập cấp Nhà nước, 2001-2003.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Nguyễn Bá Long, Giải pháp quản lý xung đột môi trường trong quản lý và sử dụng tài nguyên nước tại tỉnh Vĩnh Phúc, Kết quả nghiên cứu các đề án VNRRP - Tóm tắt báo cáo khoa học, tập 5 – Chương trình Nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan, Hà Nội.
 2. Nguyễn Bá Long, Kinh nghiệm giải quyết xung đột vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, Tạp chí NN và PTNT, số 80, kỳ 2, 2006.
 3. Nguyễn Bá Long, Hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất ngập nước vùng đầm Vạc, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí NN và PTNT, số 89, kỳ 1, 2006.
 4. Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Hảo, Cao Đại Nghĩa, Giải pháp giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi tại Cụm Công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, Tạp chí NN và PTNT, số 107, kỳ 1, 2007.
 5. Nguyễn Bá Long, Tô Quang Tin, Nguyễn Thị Hải Ninh, Đánh giá tác động của chuyển đổi ruộng đất đến công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 29, 2009.
 6. Nguyễn Bá Long, Kinh nghiệm quản lý và sử dụng đất nương rẫy ở miền núi, Chuyên san Kiến thức truyền thống trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, TK – Mạng lưới TK – Quỹ môi trường toàn cầu, 2009.
 7. Nguyễn Bá Long, Bùi Quang Xuân, Lê Huy Bắc, Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Ích Tân (2013), Kết quả nghiên cứu phân loại và đặc điểm chất lượng đất nông nghiệp của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng theo phương pháp của FAO-UNESCO - WRB, Tạp chí NN và PTNT, số 221, 2013.
 8. Nguyễn Bá Long, Nguyễn Phúc Yên, Phạm Thị Huyền, Ngô Thị Thùy Linh, Lê  Thị Thảo, Kết quả thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2013.
 9. Phạm Thanh Quế, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số thứ 7, 2014.
 10. Nguyễn Bá Long, Hoàng Phương Tú, Phạm Thanh Quế (2014), Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 8, 2014.
 11. Nguyễn Bá Long, Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Ích Tân (2014), Kết quả chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008-2013 và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 8, 2014.
 12. Nguyễn Bá Long (2017), Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, tập 58, kỳ 6, tr 42-49, 2017.
 13. Đỗ Thị Tám, Vũ Thị Xuân, Trịnh Xuân Hạnh, Nguyễn Bá Long, Đánh giá công tác thu hồi đất, giao đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 3, trang 121-128, 2018.
 14. Đặng Tiến Sỹ, Đỗ Thị Tám, Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Bá Long, Tác động của chính sách đất đai đến thu nhập và mức sống của người dân: trường hợp nghiên cứu tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 3, trang 113-120, 2018.
 15. Đỗ Thị Đức Hạnh, Đỗ Thị Tám, Lê Thị Mai, Nguyễn Bá Long, Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 6, trang 151-160, 2018.
 16. Đỗ Thị Tám, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Bá Long, Bùi Thị Hằng, Sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững: nghiên cứu trường hợp tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Tạp chí Khoa học và vCông nghệ Lâm nghiệp, số 4, trang 178-186, 2019.
 17. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Bá Long, Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2018, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, trang 153-163, 2019.
 18. Nguyễn Bá Long, Trần Thu Hà, Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất tại các trang trại, gia trại sau dồn điền đổi thửa ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 5, trang 125-134, 2019.
 19. Hoang Xuan Phuong, Nguyen Ba Long, Xuan Thi Thu Thao, Nguyen Van Thung Solutions for agricultural development with high-tech applications in Quang Tri province to 2030, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 8, trang 175-185, 2019.
 20. Đồng Thị Thanh, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Bá Long, Hoàng Cằn Dương, Tri thức bản địa trong nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của người Dao tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, trang 94-102, 2020.
 21. Phạm Thế Trịnh, Nguyễn Bá Long, Phạm Quý Giang, Phạm Thị Thanh Mừng, Yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Lâm nghiệp, số 1, trang 162-170, 2020.

7.2. SÁCH

 •  Giáo trình
 1. Trịnh Hữu Liên, Nguyễn Bá Long (đồng chủ biên), Phạm Thanh Quế, Giáo trình định giá bất động sản. Hà Nội, NXB Nông nghiệp, 2013.
 2. Trịnh Hữu Liên, Nguyễn Bá Long (đồng chủ biên), Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Hải Ninh, Giáo trình Thị trường bất động sản. Hà Nội, NXB Nông nghiệp, 2017.
 •  Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Nguyễn Văn Viết, Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Bá Long, Tác động của biến đổi khí hậu tới nông nghiệp và giải pháp ứng phó. Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 1. Giải thưởng Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) năm 2009, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới, 2009.

Chia sẻ