THS. ĐÀO THỊ THU HẰNG

5 tháng 8, 2020

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Đào Thị Thu Hằng                         Giới tính:Nữ

Năm sinh: 1990

Ngạch giảng viên:

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng anh B1

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và PTNT

Số điện thoại: 0974917589

Email: daohangvfu.bg@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2012, cử nhân, Kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • 2015, thạc sỹ, Quản trị kinh doanh, Đại học Giao thông vận tải

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2013 - 8/2016: Bệnh viện Hồng Ngọc
  • Từ 10/2016 đến nay: chuyên viên, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp

Chia sẻ