THS. NGUYỄN THỊ HẢI

14 tháng 8, 2020

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI      Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1991

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.760

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Đơn vị công tác: Bộ môn Quy hoạch và quản lý đất đai, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0393707985

Email: haint@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2013, Kỹ sư, Quản lý đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2017, Thạc sĩ, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 2014 – 10/2016: Giảng viên, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • Từ 11/2016 – đến nay, Giảng viên, Viện Quản lý đất đai và PTNT,Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

- Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai

- Hệ thống thông tin đất đai

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 • Cấp Cơ sở

1.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình; Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Lâm nghiệp ; 2017

2. Đề xuất giải pháp phát triển trang trại, gia trại sau dồn điền đổi thửa phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội; Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Lâm nghiệp; 3/2019-12/2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Nguyễn Thị Hải, Phạm Văn Vân, Vũ Thị Quỳnh Nga, Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, phục vụ đánh giá đất, Thị xã Quảng Yên- Tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2017.

            2. Xuân Thị Thu Thảo, Hồ Văn Hóa, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Bình, Nguyễn Tuấn Hùng, Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2005 – 2015 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 13, 2018

            3. Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Trần Thu Hà, Đánh giá kết quả công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội, Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 5, 2019.

7.2. SÁCH 

 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Phùng Trung Thanh, Hồ Văn Hóa, Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2017
 2. Lê Hùng Chiến, Phùng Minh Tám, Nguyễn Thị Hải, Tài liệu hướng đẫn Thực tập nghề nghiệp 1, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2017
 3. Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Phùng Trung Thanh, Hồ Văn Hóa, Tài liệu hướng dẫn thực hành Hệ thống thông tin đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018.

Chia sẻ