THS. LÊ HÙNG CHIẾN

20 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:   Lê Hùng Chiến      Giới tính: Nam        

Năm sinh: 1981

Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng anh B1

Đơn vị công tác: Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Số điện thoại : 0904350159

Email : chienlh@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2005, Kỹ sư, Trắc địa, Trường Đại học Mỏ địa chất

- 2010, Thạc sỹ, Kỹ thuật trắc địa, Trường Đại học Mỏ địa chất   

3. QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

- 4/2006-7/2008 Giảng viên HĐ, Tập sự giảng viên tại Bộ môn Trắc địa bản đồ, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

- 8/2008 - 10/2012 Giảng viên  tại Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp.

- 10/2012 - 9/2016, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp.

- 10/2016 – Nay, Phó Trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn Trắc địa bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học: Trắc địa địa chính, Bản đồ địa chính, Công nghệ GPS

Đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng: Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing and Japan –Viet nam Geoinformatics Consortium; Nghiệp vụ sư phạm; Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;Phương pháp luận dạy thực hành.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Kỹ thuật đo đạc lập bản đồ (bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch…)
 • Đo đạc, tư vấn kỹ thuật trắc địa trong công trình xây dựng;
 • Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên;
 • Công nghệ GPS trong đo đạc lập bản đồ;

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất thành phố Hòa Bình giai đoạn 2004 -2009, Trường Đại học lâm nghiệp, 2011.
 2. Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính khu vực trung tâm phục vụ thực hành thực tập của sinh viên, công tác quản lý đất đai Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học lâm nghiệp, 2015.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ
 1. Lập biểu sản lượng rừng Luồng trồng thuần loài tại tỉnh Thanh Hóa, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006-2009.
 2. Xây dựng phần mềm hỗ trợ xử lý số liệu ngoại nghiệp và biên tập nhanh bản đồ trong môi trường Mapinfo, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2009-2011
 3. Đánh giá sinh trưởng và kỹ thuật trồng các loài cây, phục vụ công tác trồng rừng sản xuất và đề xuất biện pháp kinh doanh hiệu quả. Mã số: KHGL – 05 -18, Đề tài cấp tỉnh, 2019-2020.
 • Cấp Cơ sở
 1. Ứng dụng kỹ thuật GIS và viễn thám để đánh giá sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Lê Hùng Chiến, Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đối với sự biến động tài nguyên đất thành phố Hòa Bình bằng tư liệu địa tin học (Geomatics Data), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - địa chất số 32-10/2012

2. Lê Hùng Chiến, Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất thành phố Hòa Bình bằng công nghệ viễn thám và GIS giai đoạn 2004 – 2009, Kỷ yếu hội nghị các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 41.

3. Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến, Đặc điểm của đất dưới tán rừng trồng Hồi (Illicium verum) tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 314 năm 2017

4. Lê Hùng Chiến, Nguyễn Minh Thanh, Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính phục vụ thực hành, thực tập, quản lý đất đai Trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, Số 1 năm 2017

5. Lê Hùng Chiến, Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Hải, Ứng dụng GIS và mô hình chuỗi Markov trong đánh giá, dự báo biến động sử dụng đất huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 360 năm 2019

6. Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến, Lê Xuân Trường, Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng Keo lai (Acacia mangium và Acacia auriculiformis) 5 tuổi tại công ty MDF tỉnh Gia Lai, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 365 năm 2019.

7. Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến, Lượng carbon hữu cơ tích lũy trong đất dưới tán rừng tự nhiên phục hồi tại vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Khoa học đất, Số 55 -2019.

8. Nguyễn Thị Bích, Lê Hùng Chiến, Trần Thị Thơm, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Oanh, Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2018, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 369 năm 2019.

9. Lê Hùng Chiến, Phùng Minh Tám, Nguyễn Thị Duyên, Đo vẽ, thành lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, khu trung tâm xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 6-2019

7.2. SÁCH

 • Giáo trình

1. Cao Danh Thịnh, Lê Hùng Chiến (Đồng chủ biên), Trắc địa, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2014

 • Bài giảng

1. Lê Hùng Chiến (Chủ biên), Phùng Minh Tám, Nguyễn Thị Hải, Tài liệu hướng dẫn thực tập nghề nghiệp 1, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

2. Lê Hùng Chiến (Chủ biên), Trần Thị Thơm, Phùng Minh Tám, Nguyễn Thị Oanh, Tài liệu hướng dẫn thực hành Trắc địa, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

3. Lê Hùng Chiến, Trần Thị Thơm (Đồng chủ biên), Bài giảng Ứng dụng viễn thám trong quản


Chia sẻ