Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

18. Ảnh hưởng của yếu tố vị trí đến giá đất ở tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội _ Phạm Thanh Quế

17 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/%E1%BA%A2NH%20H%C6%AF%E1%BB%9ENG%20C%E1%BB%A6A%20Y%E1%BA%BEU%20T%E1%BB%90%20V%E1%BB%8A%20TR%C3%8D%20%C4%90%E1%BA%BEN%20GI%C3%81%20%C4%90%E1%BA%A4T%20%E1%BB%9E%20T%E1%BA%A0I%20M%E1%BB%98T%20S%E1%BB%90%20TUY%E1%BA%BEN%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG%20TR%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%8AA%20B%C3%80N%20TH%E1%BB%8A%20TR%E1%BA%A4N%20XU%C3%82N%20MAI%20%E2%80%93%20HUY%E1%BB%86N%20CH%C6%AF%C6%A0NG%20M%E1%BB%B8%20-%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I.pdfChia sẻ