Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

27. Một số quy định về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiện hành tại Việt Nam_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/M%E1%BB%98T%20S%E1%BB%90%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%2C%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20N%C3%94NG%20NGHI%E1%BB%86P%20HI%E1%BB%86N%20H%C3%80NH%20T%E1%BA%A0I%20VI%E1%BB%86T%20NAM.pdfChia sẻ