Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

31. Quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại một số địa phương vùng biên giới – thực trạng và giải pháp_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%2C%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20R%E1%BB%AANG%20D%E1%BB%B0A%20V%C3%80O%20C%E1%BB%98NG%20%C4%90%E1%BB%92NG%20T%E1%BA%A0I%20M%E1%BB%98T%20S%E1%BB%90%20%C4%90%E1%BB%8AA%20PH%C6%AF%C6%A0NG%20V%C3%99NG%20BI%C3%8AN%20GI%E1%BB%9AI%20%E2%80%93%20TH%E1%BB%B0C%20TR%E1%BA%A0NG%20V%C3%80%20GI%E1%BA%A2I%20PH%C3%81P.pdfChia sẻ