Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

23. Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại Trường đại học Lâm nghiệp _ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20HI%E1%BB%86N%20TR%E1%BA%A0NG%20V%C3%80%20%C4%90%E1%BB%80%20XU%E1%BA%A4T%20M%E1%BB%98T%20S%E1%BB%90%20GI%E1%BA%A2I%20PH%C3%81P%20%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%2C%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20HI%E1%BB%86U%20QU%E1%BA%A2%20T%E1%BA%A0I%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%8CC%20L%C3%82M%20NGHI%E1%BB%86P.pdfChia sẻ