Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

30. Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – nghiên cứu tại công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Hòa Bình_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%2C%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20N%C3%94NG%2C%20L%C3%82M%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20D%E1%BB%B0A%20V%C3%80O%20C%E1%BB%98NG%20%C4%90%E1%BB%92NG%20TR%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%8AA%20B%C3%80N%20T%E1%BB%88NH%20H%C3%92A%20B%C3%8CNH%20%E2%80%93%20NGHI%C3%8AN%20C%E1%BB%A8U%20T%E1%BA%A0I%20C%C3%94NG%20TY%20THHH%20MTV%20L%C3%82M%20NGHI%E1%BB%86P%20H%C3%92A%20B%C3%8CNH.pdfChia sẻ