Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

26. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất rừng giao cho cộng đồng tại Việt Nam_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/M%E1%BB%98T%20S%E1%BB%90%20GI%E1%BA%A2I%20PH%C3%81P%20N%C3%82NG%20CAO%20HI%E1%BB%86U%20QU%E1%BA%A2%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%2C%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20R%E1%BB%AANG%20GIAO%20CHO%20C%E1%BB%98NG%20%C4%90%E1%BB%92NG%20T%E1%BA%A0I%20VI%E1%BB%86T%20NAM.pdfChia sẻ