Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

28. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tích tụ và tập trung đất đai đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/NGHI%C3%8AN%20C%E1%BB%A8U%20%E1%BA%A2NH%20H%C6%AF%E1%BB%9ENG%20C%E1%BB%A6A%20QU%C3%81%20TR%C3%8CNH%20T%C3%8DCH%20T%E1%BB%A4%20V%C3%80%20T%E1%BA%ACP%20TRUNG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20%C4%90AI%20%C4%90%E1%BA%BEN%20HI%E1%BB%86U%20QU%E1%BA%A2%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20N%C3%94NG%20NGHI%E1%BB%86P%20TR%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%8AA%20B%C3%80N%20HUY%E1%BB%86N%20PH%C3%9A%20XUY%C3%8AN%20%E2%80%93%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I.pdfChia sẻ