Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

22. Đánh giá công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện một sỗ dự án trên địa bàn TP. Thái Bình_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20THU%20H%E1%BB%92I%2C%20B%E1%BB%92I%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%2C%20H%E1%BB%96%20TR%E1%BB%A2%20GI%E1%BA%A2I%20PH%C3%93NG%20M%E1%BA%B6T%20B%E1%BA%B0NG%20KHI%20THU%20H%E1%BB%92I%20%C4%90%E1%BA%A4T%20N%C3%94NG%20NGHI%E1%BB%86P%20%C4%90%E1%BB%82%20TH%E1%BB%B0C%20HI%E1%BB%86N%20M%E1%BB%98T%20S%E1%BB%96%20D%E1%BB%B0%20%C3%81N%20TR%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%8AA%20B%C3%80N%20TP%20TH%C3%81I%20B%C3%8CNH.pdfChia sẻ