Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

19. Ảnh hưởng của yếu tố vị trí đến giá đất ở trên địa bàn phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/%E1%BA%A2NH%20H%C6%AF%E1%BB%9ENG%20C%E1%BB%A6A%20Y%E1%BA%BEU%20T%E1%BB%90%20V%E1%BB%8A%20TR%C3%8D%20%C4%90%E1%BA%BEN%20GI%C3%81%20%C4%90%E1%BA%A4T%20%E1%BB%9E%20TR%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%8AA%20B%C3%80N%20PH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20L%C3%8A%20L%E1%BB%A2I%20%E2%80%93%20TH%E1%BB%8A%20X%C3%83%20S%C6%A0N%20T%C3%82Y%20%E2%80%93%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I.pdfChia sẻ