Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

24. Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20TH%E1%BB%B0C%20TR%E1%BA%A0NG%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20D%E1%BB%92N%20%C4%90I%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%94I%20TH%E1%BB%ACA%20HUY%E1%BB%86N%20PH%C3%9A%20XUY%C3%8AN%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I.pdfChia sẻ