Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

33. Ứng dụng gis và viễn thãm trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2015_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/%E1%BB%A8NG%20D%E1%BB%A4NG%20GIS%20V%C3%80%20VI%E1%BB%84N%20TH%C3%83M%20TRONG%20GI%C3%81M%20S%C3%81T%20BI%E1%BA%BEN%20%C4%90%E1%BB%98NG%20DI%E1%BB%86N%20T%C3%8DCH%20R%E1%BB%AANG%20HUY%E1%BB%86N%20CAO%20PHONG%2C%20T%E1%BB%88NH%20H%C3%92A%20B%C3%8CNH%20GIAI%20%C4%90O%E1%BA%A0N%202005-2015.pdfChia sẻ