Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

32. Tìm hiểu mức độ chênh lệch giữa giá đất thị trường với giá đất nhà nước quy định đối với đất ở tại thị trấn Chúc Sơn – huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội _ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/T%C3%8CM%20HI%E1%BB%82U%20M%E1%BB%A8C%20%C4%90%E1%BB%98%20CH%C3%8ANH%20L%E1%BB%86CH%20GI%E1%BB%AEA%20GI%C3%81%20%C4%90%E1%BA%A4T%20TH%E1%BB%8A%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20V%E1%BB%9AI%20GI%C3%81%20%C4%90%E1%BA%A4T%20NH%C3%80%20N%C6%AF%E1%BB%9AC%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20%C4%90%E1%BB%90I%20V%E1%BB%9AI%20%C4%90%E1%BA%A4T%20%E1%BB%9E%20T%E1%BA%A0I%20TH%E1%BB%8A%20TR%E1%BA%A4N%20CH%C3%9AC%20S%C6%A0N%20%E2%80%93%20HUY%E1%BB%86N%20CH%C6%AF%C6%A0NG%20M%E1%BB%B8%20-%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I.pdfChia sẻ