Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

1. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008-2013 và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 tại huyện Tiên Lãng, thành phó Hải Phòng_Nguyễn Bá Long

13 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/Bai%20b%C3%A1o%20Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20c%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20c%C3%A2y%20tr%E1%BB%93ng%20Ti%C3%AAn%20L%C3%A3ng%20final.pdfChia sẻ