Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

29. Nghiên cứu sự phù hợp của quy định về vị trí với giá đất ở trên địa bàn phường Lê Lợi – thị xã Sơn Tây – TP. Hà Nội_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/NGHI%C3%8AN%20C%E1%BB%A8U%20S%E1%BB%B0%20PH%C3%99%20H%E1%BB%A2P%20C%E1%BB%A6A%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20V%E1%BB%8A%20TR%C3%8D%20V%E1%BB%9AI%20GI%C3%81%20%C4%90%E1%BA%A4T%20%E1%BB%9E%20TR%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%8AA%20B%C3%80N%20PH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20L%C3%8A%20L%E1%BB%A2I%20%E2%80%93%20TH%E1%BB%8A%20X%C3%83%20S%C6%A0N%20T%C3%82Y%20%E2%80%93%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I.pdf



Chia sẻ