Các bài báo trong nước và quốc tế Các bài báo trong nước và quốc tế

20. Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng_ Phạm Thanh Quế

20 tháng 4, 2017

/documents/1465312/2808986/C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20L%C3%9D%20LU%E1%BA%ACN%20V%C3%80%20TH%E1%BB%B0C%20TI%E1%BB%84N%20C%E1%BB%A6A%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20V%C3%80%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20%C4%90%E1%BA%A4T%20R%E1%BB%AANG%20D%E1%BB%B0A%20V%C3%80O%20C%E1%BB%98NG%20%C4%90%E1%BB%92NG.pdfChia sẻ